COMBO SPRINT | Check ELIGIBLE & UNLOCK iPhone All Model


 • Bước 1 : Dùng Dịch vụ kiểm tra IMEI là gốc Sprint hay T-Mobile
 • Bước 2 : Nếu Gốc Sprint -> Dùng Dịch vụ Combo Sprint | Check Elgible & Unlock iPhone All Model (5 - 25 Ngày)
  • Không hoàn tiền cho các IMEI Từng Not Eligible trên Táo Đen
  • Không hoàn tiền cho các IMEI Sai nhà mạng, đã Unlocked
  • Không hoàn tiền cho mọi kết quả trả về
  • Không hoàn tiền nếu unlock không thành công.
 • Lưu ý :
  • DỊCH VỤ CHỈ TRẢ VỀ KẾT QUẢ : UNLOCK THÀNH CÔNG HOẶC NOT ELIGIBLE
  • Dịch vụ có tỷ lệ Unlock thấp từ 10 - 20% và không hoàn tiền mọi kết quả trả về
  • Táo Đen không khuyến khích đặt hàng lại nhiều lần, quý khách cân nhắc trước khi đặt hàng.

KHÔNG ĐẶT HÀNG NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý BẤT KÌ ĐIỀU KHOẢN NÀO

Giá: 69,000 đ