Hệ thống Check IMEI, Unlock iPhone, Mở khoá iCloud tự động. Server dành riêng cho người Việt. Đơn giản - Tối ưu - Nhanh chóng.

Đơn Hàng

Hướng dẫn kiểm tra Verizon Nợ Cước / Báo Mất / Hợp đồng

Tại sao bạn cần dịch vụ này ? 

Dịch vụ kiểm tra chính xác IMEI Verizon của bạn đang trong trạng thái nào với nhà mạng Verizon : 

  • Sạch cước
  • Nợ cước
  • Báo mất
  • Và các trường hợp khác

Với những IMEI Sạch cước hoặc nợ cước, tỷ lệ unlock thành công với dịch vụ rất cao. 

Kết quả mẫu

  • ESN Status: Clean : Máy sạch cước
  • ESN Status: Outstanding balance : Máy nợ cước
  • ESN Status: Barred : Máy nợ cước
  • ESN Status: Blocked : Báo mất
  • ESN Status: IMEI incorrect or not T-mobile USA : IMEI Không phải Verizon hoặc IMEI Verizon nhưng không có dữ liệu T-Mobile.