Đăng ký thành viên

  • Vui lòng điền đúng các thông tin sau
  • Mật khẩu sẽ gửi vào hộp thư (Email) của bạn sau khi đăng ký
  • Táo Đen không hoàn tiền cho các thông tin không liên lạc được Số điện thoại hoặc Email
  • Táo Đen không giải quyết bất kì khiếu nại nào cho các thông tin sai như Số điện thoại hay Email