Kiểm tra Softbank Sạch Cước / Nợ Cước / Báo Mất


Dịch vụ sẽ trả về các kết quả sau : 

  • Không hổ trợ : Not Eligible
  • Chưa kích hoạt đủ 101 ngày : Don’t Enough 101 Active Days
  • Sạch cước : Đủ điều kiện Unlock
  • Nợ Cước : Đủ điều kiện Unlock
  • Báo Mất / Trả bảo hành / Demo.
Giá: 15,000 đ