Check Sprint #1 | Kiểm tra Sprint IMEI Sạch Cước / Nợ Cước / Báo Mất


Kết quả mẫu

IMEI: 359171070453853
Make: APPLE, INC
Model: USD IPH 7P BLACK 32GB SGL
Model Number: RCCI7P32GBK1
ESN Dec: 089872410300283525
ICCID: 89011201000603690486
IMSI: 310120160369048
Eligibility Status: ACTIVE ON AN ACCOUNT
Active: NO
SPCS: YES

Làm sao biết IMEI Sạch cước hay không ? 

Nhìn vào dòng Eligibility Status : 

  • Clean : Máy sạch cước
  • UNPAID BILL : Máy nợ cước
  • ACTIVE ON AN ACCOUNT : Đang được quản lý bởi tài khoản Sprint khác
  • Blocked / Barred / Lost / Stolen : Máy báo mất

Lưu ý : Đối với dịch vụ này, dòng Model là mặc định và không có giá trị, vui lòng bỏ qua dòng này.

Giá: 15,000 đ