Kiểm tra T-Mobile (Báo mất / Nợ cước / Sạch Cước)


Tại sao bạn cần dịch vụ này ? 

Dịch vụ kiểm tra chính xác IMEI T-Mobile của bạn đang trong trạng thái nào với nhà mạng T-Mobile : 

  • Sạch cước
  • Nợ cước
  • Báo mất
  • Và các trường hợp khác

Với những IMEI Sạch cước hoặc nợ cước, tỷ lệ unlock thành công với dịch vụ rất cao. 

Kết quả mẫu

  • ESN Status: Clean : Máy sạch cước
  • ESN Status: Outstanding balance : Máy nợ cước
  • ESN Status: Blocked : Báo mất
  • ESN Status: IMEI incorrect or not T-mobile USA : IMEI Không phải T-Mobile hoặc IMEI T-Mobile nhưng không có dữ liệu T-Mobile.

 

 

 

Giá: 10,000 đ